Homologacija motornih vozila u Crnoj Gori
Log in

Homologacija motornih vozila u Crnoj Gori

Homologacija (la homologation, approval) - potvrđivanje ili utvrđivanje da li je nešto nečemu saglasno ili odgovarajuće.

Na nivou UN 1958. godine usvojen je Sporazum o usvajanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i djelova vozila. Sporazum je usvojen u cilju donošenja međunarodnih pravila (UN/ECE Pravilnici) za konstrukciju opreme i djelova vozila, kao i ujednačenih pravila za ispitivanje djelova vozila i uzajamno priznavanje homologacionih odobrenja. Pri UNECE-u postoji Svjetski forum za harmonizaciju propisa o vozilima - WP.29 i Crna Gora ima svog predstavnika u ovom radnom tijelu.

Takođe, u Crnoj Gori je na snazi Sporazum o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremom i dijelovima koji mogu biti ugrađeni i /ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodijeljenih homologacija na osnovu ovih propisa, revidovan u Ţenevi 18. avgusta 1994. Godine, a koji je stupio na snagu 16. oktobra 1995. godine (objavljen u “Sluţbenom listu CG - Međunarodni ugovori” br. 5/2014)

Crna Gora je notifikacijom o sukcesiji od 23. oktobra 2006. godine obavijestila depozitara navedenih sporazuma Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, da se obavezuje na primjenu svih sporazuma kojih je bila članica SFRJ, SRJ i SCG, i time postala pravni nasljednik svih sporazuma čiji je depozitar Generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Notifikacija o sukcesiji ima pravno dejstvo počev od 3. juna 2006. godine. Tada se Crna Gora obavezala na primjenu i ova dva sporazuma, odnosno, da će sprovoditi homologaciju vozila i njihove opreme i djelova u skladu sa pravilnicima koje donosi UNECE, kao i da će priznavati homologacije koje su na osnovu ECE pravilnika izdale ovlašćene laboratorije drugih država.

Polazeći od naprijed navedenog u Crnoj Gori su na snazi svi pravilnici UN ECE Pravilnici doneseni od strane Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu. Takođe, na osnovu navedenih sporazuma Crna Gora je nakon obnove državnosti 2006. godine dobila međunarodnu oznaku za homologaciju E56.

Bitno je napomenuti da se u Evropskoj uniji područje homologacije vozila, pored direktiva i regulativa alternativno uređuje i pravilnicima Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, tj. po osnovu Direktive 2007/46 Pravilnici UN ECE smatraju se istovrijednim direktivama i regulativama EU iz ove oblasti.

Trenutno, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici je institucija koja je ovlašćena od strane Ministarstva Rješenjem broj: 01-4660/3 od 15.09.2004. godine, za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije motornih vozila u skladu sa Odlukom o uslovima koje moraju da ispunjavaju korišćena motorna vozila prilikom uvoza („Sl.list RCG“ br.33/04) i Pravilnikom o načinu provjere ispunjenosti uslova, obrascu i sadrţini certifikata i visini naknade za upotreblavana motorna vozila koja se uvoze (“Sl. list CG”, br. 16/08).

Pored sistema homologacije vozila koji važi za države članice UN, na nivou EU postoji sistem koji se bazira na direktivama i regulativama, odnosno na osnovnoj direktivi o homologaciji vozila kao cjeline i pojedinačnim direktivama za opremu i djelove vozila.

U EU za vozila kao cjelinu izdaje se EU homologacija tipa vozila (WVTA - Whole Vehicle Type Approval) koja se bazira na homologacijama za opremu i dijelove vozila prema pojedinim direktivama i zamjenjuje nacionalnu homologaciju tipa vozila.

megapixel logo