Znanjem do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom
Log in

Znanjem do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom

Projekat „Znanjem do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom“, čiji je nosilac "Smart team” d.o.o, a partner u Projektu Privatna ustanova "Organizator obrazovanja odraslih Racc Educo, odobren je u okviru grant šeme od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a u cilju zapošljavanje lica sa invaliditetom, povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, kao i stimulisanja poslodavaca za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Osnovni cilj Projekta je povećanje konkurentnosti mladih lica sa invaliditetom na tržištu rada, kroz sticanje znanja i razvijanje vještina iz oblasti informatike i preduzetništva, odnosno njihovo zapošljavanje. Realizacijom ovog projekta, 6 lica sa invaliditetom će proći obuku iz oblasti informatike i preduzetništva, 4 lica će biti zapošljeno, sa mogućnošću produžetka radnog angažmana i nakon završetka Projekta. Ciljna grupa su mladi sa invaliditetom, koji nijesu uključeni u tržište rada, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, pri čemu je prioritet dat licima iz nedovoljno razvijenih područja Crne Gore (Rožaje, Pljevlja).

Realizacijom Projekta „Smart Team“-a, odnosno stečenim znanjem i vještinama koje su planirane aktivnosti ovog projekta, u kontekstu unapređenja položaja lica sa invaliditetom, obezbijediće se i mogućnost i rada od kuće. Sa druge strane, stečenim znanjima iz oblasti preduzetništva, uticaće se na njihovu sposobnost donošenja pravih odluka, pa i u dijelu pokretanja sopstvenog biznisa.

U cilju rješavanja pitanja položaja lica sa invaliditetom, neophodno je mobilisati sve resurse u Crnoj Gori, kako bi se omogućila puna afirmacija njihovih prava i, time, poboljšao i unaprijedio kvalitet njihovog života. Zapošljavanje je jedan od najsnažnijih mehanizama za postizanje društvene uključenosti marginalizovanih grupa. Iako je stvoren normativni okvir za njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, poslodavci se teže odlučuju za njihovo radno angažovanje. Sa druge strane, nezadovoljavajuća je i obrazovna struktura lica sa invaliditetom, mali broj njih prolazi programe obuke i prekvalifikacije, a često ne postoji ni interesovanje za aktivnijom ulogom u društvu. Ovaj projekat je, prevashodno, namijenjen mlađoj populaciji lica sa invaliditetom, koji prema procjenama čine oko 1% ukupne populacije.

megapixel logo